20171218 Whitman vs. Kennedy - The Sentinel

Sophie
Whitman vs Kennedy Girls Varsity Basketball
Photo Credit: David Wolfe

11920171218whitmanKennedyMPSSAAMaryland