20170624 Spirit vs. Thorns - The Sentinel

Washington Spirit vs. Portland Thorns

Dagny Brynjarsdottir (11)

Washington Spirit vs.Portland Thorns.

Photo Credit: David Wolfe

50620170624SpiritThornsNWSLPortlandPortland ThornsUNCWashington Spiritsoccer