20170207_Richard Montgomery v Whitman Boys Basketball - The Sentinel